اطلاعيه مجتمع توريستى تفريحى تجارى بين الملل آبيك

باسلام و احترام به همه سهامداران عزيز
بدينوسيله به استحضار ميرساند امروز مورخ دهم ديماه سال نودوچهار مديران پروژه با بازپرس محترم پرونده مشهد  در دادگاه انقلاب شهرستان مشهد ديدار  و جلسه داشتند و از آنجا كه همه دلنگرانى مقامات محترم قضايي و مديران پروژه حفظ سرمايه هاى مردم ميباشد  ضمن ارائه مدارك ومستندات مربوط به مجوز هاى اخذ شده جديد  براى اجراى فاز اول پروژه آبيك مقرر شد حال كه مجوز اجراى پروژه صادر گرديده است با همكارى سهامداران عزيز مقدمات باز گشايي دفتر مشهد براى رفع بلا تكيفى مكان مراجعه سهامداران در مشهد و متعاقبا راهكارى  مناسب براى حل مشكل سهامدارن فراهم گردد همچنين در ديدار جداگانه مديران شركت با نمايندگان سهامداران مشهد مقرر گرديد بطور مداوم تماس و ملاقات و جلسات مشترك با نمايندگان سهامداران براى پيدايش راه حل مناسبى براى حفظ سرمايه سهام داران و رفع بلاتكليفى ايشان و شفاف سازى مداوم با همدلى و همراهى متقابل صورت پذيرد در همين رابطه يك نسخه از مجوزهاى صادره بوسيله مدير پروژه به نمايندگان سهامداران تحويل گرديد تا به اصالت مجوز ها پى ببرند و پروژه را در جهت كمك به سرمايه سهامداران عزيز به شرط شفاف سازى همراهى نمايند در اطلاعيه بعدى نحوه راه اندازى دفتر پروژه توريستى تفريحى آبيك را اعلام ميداريم